NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Stupeň těsnosti krytů IP

Stupeň krytí IP je stupeň těsnosti krytu elektrického zařízení, indikující úroveň ochrany před:

  • přístupem k nebezpečným částem uvnitř krytu,
  • vniknutím pevných cizích těles,
  • škodlivými účinky vniknutí vody.

Stanovuje se jak pro kryty elektrických, tak i neelektrických zařízení.

Stupeň krytí IP vhodně zvolený pro podmínky používání zásadním způsobem ovlivňuje bezpečnost používání zařízení. V domácích podmínkách se osvědčují levnější měřiče s nízkým stupněm ochrany.

Vysoký stupeň krytí je nutný v méně příznivém prostředí:

  • pro osoby pracující venku, vystavené působení atmosférických vlivů, např. elektrikáře, inspektory stavebního dozoru nebo technického dozoru atd.
  • pro osoby pracující v podmínkách velkého zaprášení a/nebo působení vody , např. pracovníky při zpracování dřeva, stavební dělníky atd.

Cizími tělesy ve smyslu stupně krytí IP jsou hrudky, prachy a vlákna různého druhu. Ochrana před vniknutím vody se týká pouze vody, nezahrnuje jiné druhy kapalin, např. rozpouštědla, benzín atd.

Správný způsob označování se skládá ze dvou písmen a dvou číslic, např. IP 67. První číslice určuje stupeň ochrany před dotykem vnitřních prvků zařízení a vniknutím pevných těles dovnitř. Druhá číslice určuje stupeň ochrany před vniknutím vody.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí elektrických zařízení a vniknutím cizích těles

První číslice označení Stupeň ochrany (ochrana před dotykem a cizími tělesy)
0 Bez speciální ochrany
1 Ochrana před vniknutím cizích těles o průměru větším než 50 mm (velká pevná tělesa). Nechrání před záměrným dotykem, např. rukou, avšak nedovoluje přístup velkých ploch těla.
2 Ochrana před vniknutím pevných těles o průměru větším než 12 mm (středně velká cizí tělesa). Znemožňuje přístup prsty nebo předměty podobné velikosti.
3 Ochrana před vniknutím pevných těles o průměru větším než 2,5 mm. Znemožňuje přístup nástroji, dráty nebo podobnými předměty o průměru větším než 2,5 mm.
4 Ochrana před vniknutím pevných těles o průměru větším než 1 mm. Znemožňuje přístup nástroji, dráty nebo podobnými předměty o průměru větším než 1 mm.
5 Ochrana před škodlivým usazováním prachu. Vniknutí prachu není zcela vyloučeno, avšak prach nesmí vniknout v takovém množství, které by zhoršovalo správnou funkci zařízení (ochrana před prachem). Úplná ochrana před dotykem.
6 Ochrana před vniknutím prachu (prachotěsnost). Úplná ochrana před dotykem.

Stupně ochrany elektrických zařízení proti vodě

Druhá číslice označení Stupeň ochrany (ochrana proti vodě)
0 Bez speciální ochrany
1 Ochrana před svisle padajícími kapkami vody; voda nesmí způsobit žádné škodlivé účinky (voda v podobě kapek).
2 Ochrana před vodou v podobě svisle padajících kapek. Voda nesmí způsobit žádné škodlivé účinky, je-li zařízení (kryt) odkloněno od své normální polohy o 15° (šikmě padající kapky vody).
3 Ochrana před vodou rozstřikovanou pod libovolným úhlem menším než 60° od svislice. Voda nesmí způsobit žádné škodlivé účinky (rozstřikující se voda).
4 Ochrana před vodou stříkající z libovolného směru na zařízení (jeho kryt). Voda nesmí způsobit žádné škodlivé účinky (stříkající voda).
5 Ochrana před proudem vody pod tlakem (z trysky), dopadajícím na zařízení (kryt) z libovolného směru. Voda nesmí způsobit žádné škodlivé účinky (voda v podobě proudu pod tlakem).
6 Ochrana před silnou mořskou vlnou nebo proudem vody pod tlakem. Voda nesmí vniknout dovnitř zařízení (krytu) v množství, které by zařízení poškodilo (nesmí zalít zařízení).
7 Ochrana před vodou, kdy je zařízení (jeho kryt) ponořeno do vody za stanovených podmínek tlaku a po stanovenou dobu. Voda nesmí vniknout ve škodlivém množství (ponoření).
8 Zařízení (kryt) se dá trvale ponořit do vody (potopit) za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Přístroje firmy AXIOMET, to je široká nabídka vysoce kvalitních měřicích přístrojů jak pro amatéry tak i pro náročné profesionály.

Výrobky firmy můžeme rozdělit do následujících skupin:

Jsou to přístroje splňující bezpečnostní standardy a mohou pracovat v obtížných podmínkách.