NÁŘADÍ S DIGITÁLNÍ DUŠÍ

Země: Česká republika

Bezpečnost při kontrolních a měřicích pracích na elektrických instalacích

Největší ohrožení vzniká, když se měření provádí pod napětím ≤1kV a současné absenci základní ochrany a při omezeném počtu zajištění před zasažením proudem. V takové situaci existuje riziko přímého dotyku, i když je přípustná minimální izolační vzdálenost nezpůsobující kontakt.

Zasažení elektrickým proudem
Zasažení elektrickým proudem
Rc - odpor lidského těla
Rp - odpor průchodu proudu do země
Up - dotykové napětí
Ur - nebezpečné dotykové napětí
Jz - zkratový proud
Jr - dotykový proud

Práce na elektrickém zařízení a BOZP

Kontrolní a měřicí činnosti, např. v rámci výchozí revize, jsou velmi často spojeny právě s prací pod napětím (≤1 kV v aktivních částech instalací a spotřebičích). Proto také, v souladu s nařízením zákonu 492 Sbírky z roku 2013, patří do oblasti prací na elektrickém zařízení a vztahují se na ně zásady BOZP týkající se energetických zařízení.

Podmínky práce pod napětím

Jsou-li kontrolní a měřicí práce prováděny v blízkosti částí pod napětím, pak v souladu s nařízením vnější hranice zóny přiblížení musí být 300 mm. V případě pak napětí vyšších než 1 kV musejí být všechna měření prováděna se zachováním příslušných izolačních vzdáleností a vnější hranice zóny přiblížení musejí být větší – jejich velikost závisí na velikosti napětí.

Instalační práce při překročení bezpečných napětí

Zvláštní opatrnost, jakou je třeba věnovat při měřeních na instalacích, je spojena s tím, že efektivní hodnota síťového napětí 230 V překračuje velikost bezpečného pracovního napětí (UL) a dotykového napětí. Hodnoty bezpečných napětí jsou definovány následujícími faktory:

  • typem napájecího zdroje (střídavého nebo stejnosměrného proudu),
  • podmínkami prostředí (prostory: suché, vlhké, mokré a horké),
  • hodnotami dotykového proudu (proud způsobující trvalé následky zasažení).

Přípustná velikost proudu tekoucího lidským tělem

Má se za to, že přípustná velikost proudu tekoucího lidským tělem nemá překročit 25 mA v případě střídavého proudu (AC) a 60 mA pro stejnosměrný proud (DC). Vychází to z přibližné hodnoty odporu člověka stanovené na úrovni 1000 Ω. V souvislosti s tím bezpečná napětí nabývají hodnoty 25 VAC a 60 VDC a za zvláštních podmínek prostředí se mohou zmenšit na polovinu (12 VAC, 30 VDC).


Účinky průchodu elektrického proudu lidským organismem:

(podle Ústředního školicího střediska a vydavatelství SEP).
  • Střídavý proud 50-60 Hz
Proud [mA] Účinek na organismus
1-1,5 Vnímání průtoku proudu
3-6 Svalové křeče. Pocit bolesti.
10-15 Silné svalové křeče. Ruce lze obtížně odtrhnout od vodiče. Silná bolest v prstech, ramenech a zádech.
15-25 Velmi silné svalové křeče. Ruce nelze samostatně odtrhnout od vodiče. Silná bolest. Ztížené dýchání.
větší než 30 Velmi silné svalové křeče. Ztráta vědomí. Fibrilace srdečních komor.
  • Stejnosměrný proud
Proud [mA] Účinek na organismus
5-8 Počátek vnímání průtoku proudu. Pocit tepla.
20-25 Svalové křeče. Silný pocit tepla.

Právní požadavky týkající se kontrolních a měřicích prací

Kromě bezpečnostních hledisek spojených s rizikem zasažení elektrickým proudem existují právní požadavky týkající se provádění kontrolních a měřicích prací. Vycházejí z energetického zákona (Sbírka zákonů 06.89.625) a nařízení Sbírka zákonů 2003, č. 89, pol. 828.

Osvědčení o kvalifikaci

V souladu s platnými předpisy musejí mít osoby zabývající se obsluhou a prací na elektrických zařízeních příslušnou kvalifikaci. Výchozí a pravidelné revize patří mezi výše uvedené práce. Tak tedy osoby, které jsou zodpovědné za dozor a elektrická měření, musejí mít platné osvědčení o kvalifikaci.

Technické aspekty elektrických měření

Všechny technické aspekty provádění elektrických měření jsou precizovány v normě PN-HD 60364-6-2016 (Elektrické instalace nízkého napětí. Část 6: Revize). V této normě nejsou uvedena doporučení týkající se měřicích přístrojů, ale pouze normalizován průběh činností měření. Specifikuje:

  • technické a organizační prostředky nezbytné pro provádění elektrických měření,
  • zásady prohlídky zkoušeného objektu před měřením,
  • zásady postupu před a v průběhu provádění měření.

Požadavky na měřicí techniku

Všeobecné technické požadavky na měřicí techniku stanovuje norma PN-EN 61010:2011 (Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení). Otázky spojené s technikou měřicí jsou zapracovány do normy PN-EN 61557:2007 (Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany).

Značka CE

Značka CE

Kromě technických požadavků vycházejících ze závazných norem musejí mít všechny měřicí přístroje značku CE, indikující shodu s direktivou EU v oblasti bezpečnosti (závazná nízkonapěťová direktiva LVD 2006/95/EU).


Shrnutí

Dodržování bezpečnostních procedur při provádění elektrických měření je s ohledem na riziko zasažení elektrickým proudem velmi důležité. Je třeba tedy pamatovat na závazné právní předpisy, které vyžadují splnění požadavků, jak v oblasti kvalifikace, tak i měřicích činností, a také v kontextu měřicí techniky používané při měření.