УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Как да се предотврати появата на плесен, тоест определяне на точката на оросяване

Определяне на точката на оросяванеПознаването на точката на оросяване е полезно при отглеждането на животни, на различни растителни култури, при сушене, боядисване, строеж, както и при избора на конструктивни материали. Точката на оросяване е много важна по време на планиране на дейностите, които имат за цел предотвратяване на появата на плесен или ръжда. Следователно знанията и разбирането на зависимостите при температурата на точката на оросяване е важно не само от инженерна или метеорологична гледна точка.

Какво е точка на оросяване

Точката на оросяване, а по точно температурата на точката на оросяване, е граничната температура, при която газът постига максимално насищане. Под температурата на точката на оросяване се извършва преминаване от газово в течно състояние, тоест конденз или евентуално директно преминаване в твърдо състояние, тоест ресублимация. Прецизното определяне на стойността на температурата на оросяване изисква определяне на налягането и установяване на химичния състав на газа. Описаната по-горе дефиниция се отнася също така за газ като водна пара. Следователно явленията изпаряване, конденз, кипене на водата са обикновени физически процеси, с които се срещаме ежедневно.

В контекста на сместа от въздух и водна пара температурата на точката на оросяване е тази температура, под която натрупаната във въздуха водна пара не остава вече под формата на газ и кондензира (роса, мъгла, скреж). Влиянието на температурата на въздуха е изключително важно, тъй като при нейното увеличаване топлият въздух съдържа повече вода от студения въздух при същата относителна влажност. Не бива да се забравя, че относителната влажност също описва съдържанието на вода (водна пара) във въздуха, но не определя толкова прецизно нивото на влажност на въздуха, както точката на оросяване.

Определяне на температурата на точката на оросяване

От физическите зависимости следва, че температура на точката на оросяване се определя от относителната влажност на въздуха, температурата на въздуха и атмосферното налягане. Относителната влажност се изразява в проценти и обикновено варира от няколко до 100%. Общопризнат е търговски температурен диапазон от - 5 ° C до + 70 ° C и промишлен от - 25 ° C до + 85 ° C. Най-малката вариация показва налягането и често се приема, че то е постоянно при оценката на точката на оросяване. Поради това най-простите зависимости и таблици показват само връзката между точката на оросяване, температурата и влажността.

От физическите зависимости произлизат следните факти:

  • температурата на точката на оросяване е толкова по-висока, колкото по-висока е температурата на въздуха, съдържащ водна пара,
  • увеличаването на относителната влажност на въздуха намалява температурата на точката на оросяване,
  • увеличаването на налягането на въздуха намалява температурата на точката на оросяване,
  • колкото по-висока е относителната влажност, толкова по-малка е разликата между температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване,
  • при температура 100°C и относителна влажност 100% температурата на точката на оросяване е същата, както температурата на въздуха, но във всички други случаи – температурата на точката на оросяване е по-ниска от температурата на въздуха,
  • температурата на точката на оросяване може да бъде с отрицателна стойност, ако температурата на въздуха и относителната влажност са съответно ниски (например при относителна влажност под 50% и температура под 10°C, точката на оросяване ще бъде под 0°C, но при стайна температура 22°C точката на оросяване ще бъде равна на 0°C за относителна влажност на въздуха около 20%).

Температурата на точката на оросяване за влажен въздух се определя въз основа на:

  • общодостъпни таблици,
  • стойности, отчетени от диаграмите на Молиер,
  • изчисления от зависимостите при ефекта на Магнус,
  • измерване с помощта на хигрометри.

Пирометър с определяне на точката на оросяване

Места, изложени на намаляване на температурата под точката на оросяване

Образуването на роса или кондензация на водна пара върху повърхности, които са по-студени от околната среда, е често срещано и често много нежелателно явление. Проблемът с кондензация на водна пара, причинена от спадане на температурата, много често се среща в строителството. Среща се главно на места, които могат да бъдат изложени на въздействието на различни температури, като прозорци, дограма, конструктивни елементи, части на фасадите и покривните покрития. Ако изброените строителни елементи са изложени на контакт с температурата вътре и извън сградата, тогава на местата с намалена температура ще се появят водни капки. Това е така, защото на места температурата на въздуха е спаднала под температурата на точката на оросяване.

Точка на оросяване и образуване на топлинни мостове

Всички места, които са изложени на въздействието на температурата и се характеризират с сравнително добра топлопроводимост, се наричат топлинни мостове. Това са много неблагоприятни от гледна точка на топлоизолацията елементи на строителните конструкции. През топлинните мостове се извършва интензивно отвеждане на топлината от сградата. Такива елементи се характеризират с това, че поддържат температурата значително по-ниска от средната температура в сградата. Освен, че топлинните мостове намаляват ефективността на топлоизолацията на цялата сграда, също така причиняват образуването на роса върху повърхностите вътре в сградата. Продължителното и интензивно присъствие на влага на повърхността на топлинните мостове води до повишаване на корозията на металните елементи и спорулация на мухъл и плесен. Най-неблагоприятното място на образуване на топлинни мостове са вътрешните многослойни повърхности на стени, тавани и неправилно топлизолирани стоманени конструкции. В тези случаи честите температурни промени ще доведат до силни корозионни процеси и появата на мухъл, което е трудно за идентификация и отстраняване.


Имайки предвид, че конденз се образува в резултат на местно намаляване на температурата под точката на оросяване, можете да установите, на кои места в сграда се кондензира водна пара и кои са естествени топлинни мостове. Колкото по-висока е влагата на такива места, толкова по-интензивно е отвеждана топлината. Ето защо е важно да се противодейства на появата на такива места по време на строителството и да се отстранят по време на експлоатация на обекта. Това позволява намаляване на разходите за топлинна енергия и ограничаване на всички нежелателни процеси.

Вижте също:

Пирометър AX-7600 – безконтактно измерване на температурата и точката на оросяване.