УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

По-лесна проверка на състоянието на инсталацията благодарение на тестера за съпротивление на изолацията на AXIOMET AX-T2400

Тестер за съпротивление на изолацията Един от най-често проверяваните параметри на електрическите мрежи за ниско напрежение е състоянието на електрическата изолация, която защитава от директен контакт с елементите, проводящи електрически ток. Това оказва влияние върху безопасността на експлоатация на електрическите инсталации и произхожда от изискванията за защита срещу токов удар.

Качеството на изолацията се определя въз основа на измерването на съпротивлението и тока на утечка.

Проверката на техническото състояние на изолацията е наложителна с оглед на непрекъснатото и неизбежно разрушаване на мрежата поради:

  • въздействието на температурата,
  • въздействието на атмосферните и химически фактори,
  • естествени процеси на стареене.

Междувременно голяма част от електрическите инсталации за ниско напрежение не са били ремонтирани и проверявани, откакто са били инсталирани и пуснати в експлоатация. Поради това основният критерии за поддържане на тяхната експлоатационна изправност е проверката на състоянието на изолацията. Един от измервателните уреди, който позволява проверка на съпротивлението на изолацията в обхват до 4 GΩ, eцифровият тестер AXIOMET AX-T2400.

Условия за извършване на измерването

Тестът може да бъде извършен при напрежения в обхват от 125 V DC до 1000 V DC. Уредът притежава функция автоматична промяна на измервателния обхват.

Процедурата за извършване на теста не е определена от производителя, което означава, че от потребителя се изисква познаване на основните правила относно измерването на съпротивлението на изолацията. Времето за измерване също не е точно определено, следователно може по лесен начин да бъде контролирано от потребителя.

Употреба на AX-T2400

Тестерът е оборудван с голям, централно разположен бутон TEST с функция за заключване LOCK, благодарение на което потребителят може да включи режим за измерване с високо напрежение без необходимост от придържане на бутона във включено състояние. Това позволява на оператора контрол както на времето за измерване, така и на тенденциите на промените в моментните стойности на измерваната изолация.

Уредът AX-T2400 позволява измерване на постоянно (max 1000 V DC) и променливо напрежение (max 750 V AC- RMS) в честотна лента до 400 Hz. Оборудван е с функция за автоматично разреждане на измерваната верига след завършване на измерването. Освен това позволява проверка на електрически съединения с ниско съпротивление и контрол на непрекъснатостта на веригата в обхват до 400 Ω.

Възможности за приложение на тестера

Тестерът е оборудван с функция:

  • волтметър за високо напрежение,
  • омметър за измерване на ниски съпротивления.

Въпреки своите компактни размери уредът притежава всички най-полезни измервателни функции, необходими за пълната проверка на състоянието на изолацията.

Трябва да се подчертае, че тестерът изпълнява изискванията на стандарт IEC 61010-1 в категория CAT III до 1000 V и е допуснат за извършване на комплексни измервания в мрежите за ниско напрежение и в елементите за дистрибуция на електрическа енергия, като:

  • табла с апаратура за защита и управление,
  • разпределителни табла,
  • шахти и корпуси на инсталация с разпределителни елементи и броячи.

Това, разбира се, са само примери за приложение, защото уредът позволява проверка на всички елементи на електрическата инсталация от дистрибуционните пунктове чак до контактите и приемниците.


Обобщение

Цифровият тестер за съпротивление на изолацията AX-T2400 се препоръчва на потребителите, които искат самостоятелно да проверят инсталацията в жилищни помещения, офиси и селскостопански сгради. Може да бъде използван и на места, където има инсталации за ниско напрежение, или в границите на имоти с временни инсталации.Нещо повече – когато има нужда от бърза оценка на състоянието на инсталацията с цел вземане на решение относно по-нататъшния обхват на ремонтно-строителните дейности, уредът е дори необходимост.