УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Проверка на съпротивлението на изолацията – условие за безопасното използване на електрическата мрежа

Съпротивлението на изолацията е параметър, характеризиращ електрическата мрежа и един от най-важните критерии за оценка на нейното качество и безопасност на експлоатация. Проверката на състоянието на изолацията е обоснована от законовите изисквания и обхваща периодична проверка на инсталациите в сградите.

Измерването на съпротивлението на изолацията осигурява информация за състоянието на диелектрика, разделящ проводниците под напрежение един от друг и от земята, както в електрическите уреди, така и в електрическите мрежи.

Кога получените резултати са правилни?

Опростена схема на измервателен уред за съпротивление на изолацията За измерване на съпротивлението на изолацията не е достатъчен обикновен омметър. Необходимо е използването на специален измервателен уред. За изпитването на повечето явления е необходимо към системата да се подаде високо измервателно напрежение (250 V - 2,5 kV), а не напрежение от няколко волта, както в мултиметъра. Необходими са измервателни обхвати до 20 GΩ (фиг. 1).

От какво се състои системата на измерването?

Съпротивлението на изолацията Съпротивлението на изолацията не е само измерване на съпротивлението между два проводника в кабела. Това е също така повърхностното съпротивление на изолатора, зависимо от чистотата на повърхността. Освен съпротивлението между жилата на кабела важно е също така съпротивлението между всяко жило и потенциала на земята.

Всичко това образува сложна система от компоненти на измерването (фиг. 2).

При високото напрежение, което е налично в мрежата, в диелектриците допълнително протичат явления, свързани с подреждането на заряди в линията на електрическото поле вътре в изолационния материал.

Какви измервателни възможности предоставят уредите за измерване на съпротивлението на изолацията?

Специалният уред за измерване на съпротивлението на изолацията позволява провеждане на измерванията в съответствие с действащия стандарт, следователно за определеното измервателно напрежение и със съответната точност.

Осигурява възможност:

  • за настройка на напрежението,
  • за настройка на времето на измерване,
  • за извършване на циклични измервания,
  • за определяне на стойността на тока на утечка на изолацията,
  • за определяне на стойността на тока на поляризация на диелектрика.

Напредналите уреди предоставят възможност за измерване по метода на 3 проводника, който позволява да се елиминира влиянието на повърхностния ток на утечка върху резултата от измерването.


Резюме

Измерването на съпротивлението на изолацията позволява откриване на невидими увреждания на проводниците и инсталациите, причинени от механични повреди, влага и замърсявания. Провеждането на измерванията при различна температура и влажност позволява също така оценяване на състоянието и качеството на изолацията на кабела.