УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Безопасност при извършване на контролно-измервателни дейности на електрически инсталации

Най-голямата опасност се появява, когато дейностите се изпълняват при включено напрежение ≤1kV и едновременно с това липса на основна защита и ограничен брой защити срещу токов удар. В тази ситуация е налице опасност от пряк допир, макар че е допустимо минимално изолационно прекъсване на изолацията, предотвратяващо контакт.

Токов удар
Удар от електрически ток
Rc - съпротивление на човешкото тяло
Rp - съпротивление на контура на тока в земята
Up - допирно напрежение
Ur - поразяващо напрежение
Jz - ток на късо съединение
Jr - поразяващ ток

Експлоатационни дейности и ЗБУТ

Контролно-измервателните изпитвания, например при техническо приемане, много често се свързани с работа при включено захранващо напрежение (≤1kV в активните елементи на инсталациите и приемниците). Поради това също в съответствие с Регламент от Държ. в-к 2013, поз. 492 те са класифицирани в областта на експлоатационни дейности и към тях се отнасят правилата по ЗБУТ, касаещи енергийните съоръжения.

Условия за работа под напрежение

Ако контролно-измервателните дейности са изпълнявани в близост до елементите, намиращи под напрежение, тогава съгласно Регламента външната зона на работата трябва да възлиза на 300 mm. В случай на напрежения надвишаващи 1kV, всички измервания трябва да бъдат извършени със запазване на съответните изолационни разстояния, а външните зони трябва да бъдат по-големи – големината им зависи от стойността на напрежението.

Инсталационни дейности при надвишаване на безопасните напрежения

При такива измервания трябва да се запази особено внимание, поради това, че ефективната стойност на мрежовото напрежение 230V надвишава допустимата стойност на безопасното работно напрежение (UL) и допирното напрежение. Стойностите на безопасните напрежения са определени от следните фактори:

  • тип на захранващия източник (променлив или постоянен ток),
  • условия на околната среда (помещения: сухи, влажни, мокри и горещи),
  • стойност на поразяващия ток (ток, причиняващ трайни ефекти от поразяване).

Допустима стойност на тока, протичащ през човешкото тяло

Приема се, че допустимата стойност на тока, протичащ през човешкото тяло не бива да надвишава 25mA за променлив ток (AC) и 60mA за постоянен ток (DC). Това следва от приетата стойност на съпротивлението на човешкото тяло, определена на ниво 1000Ω. Във връзка с това, безопасните напрежения приемат стойности от ниво 25VAC и 60VDC, а при специални условия на околната среда могат да бъдат два пъти по-ниски (12VAC, 30VDC).


Последствия от протичането на електрически ток през човешкия организъм:

(съгласно Главен Център за Обучение и Публикации SEP).
  • Променлив ток 50-60 Hz
Ток [mA] Влияние върху организма
1-1,5 Усещане на протичащ ток
3-6 Мускулни спазми. Усещане на болка.
10-15 Силни мускулни спазми. Ръцете много трудно се отделят от кабела. Силна болка в пръстите, рамената и гърба.
15-25 Много силни мускулни спазми. Ръцете не могат да бъдат самостоятелно разделени от кабела. Силна болка. Затруднено дишане.
по-висок от 30 Много силни мускулни спазми. Загуба на съзнание. Камерни фибрилации.
  • Постоянен ток
Ток [mA] Влияние върху организма
5-8 Начало на усещане на протичащ ток. Усещане на топлина.
20-25 Мускулни спазми. Значително усещане на топлина.

Правни изисквания относно контролно-измервателните дейности

Освен аспектите на безопасност, свързани с опасност от токов удар, има също така правни изисквания за извършване на контролно-измервателните дейности. Те възникват въз основа на Закона за енергетиката (Държ. в-к 06.89.625) и Регламент (Държ. в-к 2003 № 89 поз. 828).

Сертификати за квалификация

Съгласно нормативните актове, лицата, участващи в експлоатацията на мрежи, устройства и електрически инсталации, трябва да притежават съответни квалификации. Измерванията при приемане на сгради и експлоатационните измервания са точно такива дейности. Следователно лицата, които са отговорни за надзора и електрическите измервания, трябва да имат валиден сертификат за квалификации.

Технически аспекти на електрическите измервания

Всички технически аспекти на извършване на електрически измервания са уточнени в стандарт PN-HD 60364-6-2016 (Електрически инсталации за ниско напрежение. Раздел 6: Проверка). В този стандарт не са посочени препоръките относно измервателната апаратура, а само е стандартизирано провеждането на измервателните дейности. Стандартът определя:

  • технични и организационни средства, необходими за извършване на електрически измервания,
  • принципите на визуална инспекция на измервания обект преди измерването,
  • принципи на дейностите преди измерването и по време на измерването.

Изисквания относно измервателната апаратура

Общите технически изисквания относно измервателната апаратура са определени в стандарт PN-EN 61010:2011 (Изисквания за безопасност на електрически измервателни устройства, автоматика и лабораторни устройства). Въпросите, свързани с апаратурата, предназначена за измерване на инсталации, са уточнени в стандарт PN-EN 61557:2007 (Електрическа безопасност в електрически системи за ниско напрежение с променливо напрежение до 1 kV и постоянно до 1,5 kV. Устройства, предназначени за тестване, измерване или контрол на защитни средства).

Маркировка CE

Маркировка CE

Освен техническите изисквания съгласно приложимите стандарти, всички средства за измерване трябва да имат маркировка CE, потвърждаваща съответствие с директивите на ЕС по отношение на безопасността (действащата директива LVD 2006/95 / ЕО).

Резюме

Спазването на процедурите за безопасност при изпълнението на електрически измервания е много важно, тъй като има опасност от токов удар. Следователно не бива да се забравя за приложимите разпоредби, които налагат спазване на изискванията, както по отношение на квалификации, така и измервателни дейности, а също и в контекста на измервателната апаратура, използвана по време на измерването