УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Spain

Неинвазивно измерване на ток с измервателни клещи AX-215TIC и AX-205T

Измервателните клещи AXIOMET AX-215TIC и AX-205T принадлежат към групата на цифровите устройства от тип handheld. Те са оборудвани с преобразувател на ефективната стойност TrueRMS, който позволява измерване на деформирани токове. Двата модела са много подобни във функционално отношение, с тази разлика, че AX-215TIC допълнително позволява измерване на постоянен ток DC, честота и капацитет. Останалите метрологични и експлоатационни параметри са еднакви.

AX-215TIC AX-205T
AX-215TIC
Цена нето от 55.08 EUR
AX-205T
Цена нето от 23.88 EUR

Измерване на ток без разединяване на електрическата верига

Измервателните клещи позволяват неинвазивно измерване на тока без необходимост от разединяване на електрическата верига, в която се извършва измерването. Това е от огромно значение за измерванията на:

  • постоянните и променливите токове с високи стойности,
  • константите и променливите във веригите с високо захранващо напрежение,
  • когато се изисква галванична сепарация на измервателния уред.

Използване на измервателни клещи

Измервателните клещи са особено полезни в енергетиката при диагностика и измерване на електрически вериги, тъй като измервателният уред позволява измерване на пусковия ток. Също така са особено полезни при измерване на тока *в системите на захранване с акумулаторна поддръжка и системите на промишлената автоматизация**, захранвана с напрежения DC12V, 24V, 48V. В тези случаи измерването на тока чрез изключване на електрическата верига не се препоръчва и може да доведе до изтриване на системните настройки.

Вместо амперметър

Използване на измервателните клещи вместо класически амперметър с шунтов резистор е много по-удобно в случая, когато се изпълняват измервания на променлив ток, чийто сигнал е:

  • импулсен,
  • синусоиден с висока честота,
  • съдържа по-високи хармоници (синусоидно деформиран, несинусоиден).

В такива случаи измервателните клещи са по-точни от класическия амперметър. Поради това измервателните уреди AXIOMET AX-215TIC и AX-205T намират приложение в измерванията и диагностиката на всички типове преобразувателни системи, задвижващи електрически системи, честотни инвертори и високомощни импулсни пребразуватели AC/DC и DC/DC.


Резюме

Вземайки предвид допълнителните функции като измерване на пусковия ток, както и останалите възможности за измерване на електрически величини трябва да признаем, че измервателните уреди AX-215TIC и AX-205T са много универсални и привлекателни.

Измервателни клещи AXIOMET AX-215TIC и AX-205T

измервателни клещи, измервателни клещи, преносим измервателен уред, измервателни клещи от тип handheld, амперметър, измерване на постоянен ток, измерване на ток AC, измерване на електрически вериги, измерване на пусков ток

Измервателни клещи AX-215TIC и AX-205T се подходящи за диагностика на електрически вериги и в задвижващите системи с акумулаторна поддръжка и промишлена автоматизация.