NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Norma EN61010 ako pomôcka pri výbere

Profesionálne vybavenie sa musí vyrábať v súlade s normami, ktoré určujú prípustný rozsah jeho použitia.

Norma, ktorá platí v Európe pre elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie, je EN 61010.

Platnosť normy EN 61010

Najnovšia verzia normy EN 61010-1, ktorá určuje bezpečnostné požiadavky pre elektrické zariadenia a príslušenstvo na meranie, riadenie a laboratórne použitie pochádza z roku 2011, nahradila predpisy z rokov 1999 a 2004. Prvú verziu normy, IEC 61010-1, vypracovala Medzinárodná technická komisia (IEC - International Electrotechnical Commission). Predstavuje základ pre národné predpisy v USA, Európe či v Poľsku. EN61010-1 vychádza z uvedených medzinárodných smerníc, preto sa jej obsah a požiadavky zhodujú so štandardmi prakticky na celom svete.

Pre tých, ktorí si chcú kúpiť meracie zariadenie, je kľúčová prvá časť normy EN 61010.

Ustanovenia normy zahŕňajú aj podrobné požiadavky týkajúce sa meraní a skúšania meracích obvodov. Nesústredia sa na samotné meracie zariadenia, ale na ich okolie. Treba dodať, že EN 61010-1 sa vzťahuje na nízkonapäťové zariadenia, určené na prevádzku s napätím do 1000 V.

Bezpečnostné kategórie podľa EN 61010

Významné miesto v norme EN 61010-1 patrí bezpečnostným kategóriám. Vzťahujú sa predovšetkým na vzdialenosť deliacu meracie zariadenie od zdroja energie. Pri väčších vzdialenostiach môžeme bezpečne používať zariadenia spĺňajúce požiadavky nižšej kategórie práve kvôli tomu, že riziko vzniku prepätia je nižšie.

Podľa EN 61010-1 zariadenia spĺňajúce požiadavky:

 1. kategórie I môžu slúžiť iba na testovanie elektroniky, teda prístrojov, ktoré nepracujú s veľkou energiou.
 2. kategórie II môžu byť navyše používané na testovanie jednofázových spotrebičov , teda každý druh spotrebných elektrických zariadení, priemyselných zariadení s nižším výkonom a prenosných zariadení.
 3. kategórie III a IV sa môžu používať pri meraniach elektrickej siete v rozsahu:
  • zásuviek a obvodov s jednoduchou ochranou
  • zásuviek bez uzemnenia vzdialených najmenej 10 metrov od zdrojov kategórie III
  • zásuviek bez uzemnenia vzdialených najmenej 20 m od zdrojov kategórie IV.

Výrazne viac možností bezpečného používania ponúkajú zariadenia spĺňajúce požiadavky kategórie III. Môžu byť používané v trojfázových a jednofázových sieťach, vrátane rozvádzačov a na kontrolu svetelných obvodov (aj priemyselných).

V praxi môžu byť tieto zariadenia používané na elektrické merania vo vnútri budov, ktoré nie sú rozvodňami. Sú vhodné pre práce rôzneho druhu v priemyselných podnikoch aj v obytných domoch . Možno nimi merať rôzne prepojovacie zariadenia, viacfázové pohony, či dokonca napájacie vedenie v továrňach.

Najvyššia IV kategória slúži na kontrolu obvodov s trojfázovým napätím v komunálnych prípojkách a na kontrolu káblov v exteriéri.

Prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky tejto kategórie, môžu byť používané na skúšanie:

 • základnej prepäťovej ochrany,
 • prepojenia medzi budovami a rozvádzačmi
 • vzdušného a podzemného vedenia v prípade nízkonapäťových inštalácií.

Limity napätia

Okrem popísania bezpečnostnej kategórie daného zariadenia je výrobca povinný udávať aj rozsah napätia pre danú kategóriu. To sa spája so spôsobom testovania prístrojov v závislosti od kategórie a deklarovaného maximálneho pracovného napätia.

Používa sa päť rôznych hodnôt pracovného napätia (konštantné alebo skutočná hodnota): 50 V, 150 V, 300 V, 600 V a 1000 V. Veľká väčšina meracích zariadení je však projektovaná a testovaná pre napätia 600 V a 1000 V.

Zariadenie spĺňa požiadavky konkrétnej kategórie pre dané pracovné napätie, ak úspešne absolvovalo skúšky prepätí. Parametre pre testovanie napätí 600 V a 1000 V sú uvedené v tabuľke 1. Je vidieť, že čím vyššia kategória, tým vyššia vrcholová hodnota napätia a tým nižší odpor zdroja pre rovnaké prevádzkové napätie.

Tabuľka 1. Parametre testovacích impulzov v závislosti od kategórie normy EN61010-1 a hodnoty pracovného napätia

Bezpečnostná kategória Pracovné napätie Vrcholová hodnota prepätia Odpor zdroja
Kat. I 600 V 2500 V 30 Ω
Kat. I 1000 V 4000 V 30 Ω
Kat. II 600 V 4000 V 12 Ω
Kat. II 1000 V 6000 V 12 Ω
Kat. III 600 V 6000 V 2 Ω
Kat. III 1000 V 8000 V 2 Ω
Kat. IV 600 V 8000 V 2 Ω

Záver

Pri výbere meracích prístrojov alebo príslušenstva je treba sa zamyslieť na meranie akých napätí budú slúžiť a v akých podmienkach sa budú používať. Treba si pamätať, že bezpečnostná kategória musí byť rovnaká alebo vyššia ako kategória samotného meracieho zariadenia.

Najuniverzálnejšie použitie majú zariadenia kategórie III a IV. Tieto kategórie zahŕňajú väčšinu činností spojených s elektrinou a elektronikou. Platí, že zariadenia klasy IV sú zvyčajne o čosi drahšie ako prístroje triedy III.

Správny výber zariadení pri predpokladanom použití je však kľúčový z hľadiska úplnej bezpečnosti pri používaní prístroja.