NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B2135ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2135CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 35m

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120ST

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120RD

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

AX-B2120CW

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dĺž: 20m

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Bezpečnosť počas kontrolno-meracích prác v elektroinštaláciách

Najväčšie riziko sa objavuje vtedy, keď meranie prebieha pri napätí ≤1kV a súčasnej nedostatočnej základnej ochrane a limitovanom počte zabezpečení proti zásahu el. prúdom. V takej situácii vzniká riziko priameho dotyku, aj keď je stanovená minimálna izolačná vzdialenosť, ktorá zabraňuje kontaktu.

Zasiahnutie prúdom
Poranenie elektrickým prúdom
Rc - odpor ľudského tela
Rp - odpor prechodu prúdu do zeme
Up - dotykové napätie
Ur - nebezpečné dotykové napätie
Jz - skratový prúd
Jr - dotykový prúd

Práca a BOZP

Kontrolno-meracie práce, napr. pri revíznej prehliadke, sú veľmi často spojené s prácou pod napätím (≤1kV v častiach aktívnych rozvodov a prijímačoch). Aj preto, v súlade s nariadením zo Zbierky z roku 2013, čiastka 492, patria k prevádzkovým prácam a vzťahujú sa na ne predpisy BOZP týkajúce sa energetických zariadení.

Podmienky pre prácu pod napätím

Ak kontrolné a meracie práce prebiehajú v blízkosti prvkov nachádzajúcich sa pod napätím, v takom prípade, v súlade s nariadením, je vonkajšia hranica zóny priblíženia stanovená na 300mm. V prípade napätia viac ako 1kV musia byť všetky merania vykonávané pri dodržaní náležitých izolačných vzdialeností a vonkajšie hranice zóny musia byť väčšie, pričom ich veľkosť závisí od hodnoty napätia.

Inštalačné práce pri prekročení bezpečného napätia

Mimoriadnu opatrnosť, akú treba zachovávať pri meraniach, súvisí s tým, že skutočná hodnota sieťového 230V prekračuje povolenú hodnotu bezpečného pracovného napätia (UL) a dotykového napätia. Hodnoty bezpečného napätia sú určené nasledujúcimi faktormi:

  • typom napájacieho zdroja (striedavého alebo jednosmerného prúdu),
  • prostredím (priestory: suché, vlhké, mokré a horúce),
  • hodnotou nebezpečného dotykového prúdu (prúd spôsobujúci trvalé následky po zasiahnutí).

Povolená hodnota prúdu pretekajúceho cez človeka

Všeobecne platí, že povolená hodnota prúdu pretekajúceho ľudským telom nesmie prekročiť 25mA pri striedavom prúde (AC) a 60mA pri jednosmernom (DC). Vyplýva to z odhadovanej hodnoty odporu človeka stanovenej na 1000Ω. Preto majú bezpečné napätia hodnoty 25VAC a 60VDC, v mimoriadnych podmienkach prostredia sa môžu znížiť na polovicu (12VAC, 30VDC).


Následky prechodu elektrického prúdu ľudským organizmom:

(podľa Centra pre školenia a publikácií SEP).
  • Striedavý prúd 50-60 Hz
Prúd [mA] Vplyv na organizmus
1-1,5 Vnímanie prietoku prúdu
3-6 Svalové kŕče. Pocit bolesti.
10-15 Silné svalové kŕče. Ruky možno od vodiča odtrhnúť s ťažkosťami. Silná bolesť v prstoch, ramenách a chrbte.
15-25 Veľmi silné svalové kŕče. Človek nedokáže sám odtrhnúť ruky od vodiča. Silná bolesť. Sťažené dýchanie.
viac ako 30 Veľmi silné svalové kŕče. Strata vedomia. Fibrilácia srdečných komôr.
  • Jednosmerný prúd
Prúd [mA] Vplyv na organizmus
5-8 Začiatok pociťovania prietoku prúdu. Pocit tepla.
20-25 Svalové kŕče. Výrazný pocit tepla.

Právne požiadavky súvisiace s kontrolno-meracími prácami

Okrem bezpečnostných hľadísk spojených s rizikom zasiahnutia el. prúdom existujú aj právne požiadavky na kontrolné a meracie práce. Definuje ich energetický zákon (Dz.U.06.89.625) a nariadenia uvedené v Zbierke z roku 2003, č. 89 čiastka 828.

Osvedčenia o kvalifikácii

V súlade s normatívnymi predpismi musia mať osoby venujúce sa obsluhe a prevádzke elektrických sietí, zariadení a inštalácií príslušnú kvalifikáciu. Preberacie a prevádzkové revízie k týmto prácam rozhodne patria. Preto osoby, ktoré sú zodpovedné za dohľad a elektrické merania musia mať platné kvalifikačné oprávnenia.

Technické aspekty elektrických zariadení

Všetky technické aspekty vykonávaných elektrických meraní sú uvedené v norme norme PN-HD 60364-6-2016 (Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízie). V predmetnej norme nie sú uvedené odporúčania týkajúce sa meracej aparatúry, ale len normalizovaný priebeh meracích činností. Definuje:

  • technické a organizačné prostriedky nevyhnutné pre elektrické merania,
  • pravidlá prehliadky skúšaného objektu pred meraním,
  • pravidlá postupov pred meraniami a počas nich.

Požiadavky na meraciu aparatúru

Všeobecné technické požiadavky špecifikujúce meraciu aparatúru určuje norma PN-EN 61010:2011 (Bezpečnostné požiadavky na elektrické meracie zariadenia, automatiku a laboratórne zariadenia). Problematiku technických meracích zariadení špecifikuje norma PN-EN 61557:2007 (Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany).

Označenie CE

Označenie CE

Okrem technických požiadaviek, ktoré vyplývajú z platných noriem, musia mať všetky meracie zariadenia označenie CE, ktoré potvrdzuje zhodnosť s nariadeniami EÚ v oblasti bezpečnosti (platná nízkonapäťová smernica LVD 2006/95/WE).


Zhrnutie

Dodržiavanie bezpečnostných postupov počas elektrických meraní je mimoriadne dôležité práve pre riziko poranenia el. prúdom. Treba preto pamätať na platné právne predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na kvalifikáciu, meracie činnosti a meraciu techniku, ktorá sa pri týchto meraniach používa.