УРЕДИ С ЦИФРОВА ДУША

Страна: Poland

За какво се използва функцията промяна на честотата (sweep) в генератора?

Функцията промяна на честотата позволява генериране на сигнали с определени параметри. Един от тези параметри – честотата –периодично се променя.

Потребителят определя:

  • формата на генерирания сигнал (напр. синусоиден, правоъгълен),
  • амплитудата на сигнала
  • и допълнителните параметри, като например коефициент на запълване.

След това определя, по какъв начин да се променя честотата на сигнала.

Избира:

  • гранични честоти и време за пълния цикъл на почистване,
  • посока (например растящ или растящо-намаляващ)
  • и начин на нарастване на честотата (например линейно, логаритмично).

Полученият по този начин сигнал е полезен предимно за изпитване на честотните характеристики на уредите и подвъзлите. Освен това може да се използва за модулация на други устройства, за които честотата на сигнала представлява информация за начина на тяхното действие.