NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Meracie káble

Tradičný merací kábel pre multimeter
Fot. 1. Tradičný merací kábel pre multimeter. Na jednej strane má uhlový banánik s izolovaným bajonetom, na druhej strane meracie ihly s dodatočnými krytmi koncovky

Meracie káble sú prepojovacie prvky určené na kooperáciu s meracou aparatúrou, preto sú ich parametre prispôsobené funkcionalitám meračov, s ktorými spolupracujú. Sortimentovo najväčšiu skupinu tvoria verzie pre spoluprácu s multimetrami (fot. 1).

Na merači sú ukončené banánikmi s normalizovaným priemerom 4 mm s odkrytou alebo zakrytou plastovou ochranou. Odkryté verzie minimalizujú možnosť poranenia el. prúdom testovaného obvodu pri zapájaní a manipulácii, pretože multimetrami možno merať vysoké napätia.

Okrem multimetrov sa meracie káble využívajú aj na zapájanie:

  • napätia z laboratórnych zdrojov,
  • RLC meračov,
  • generátorov,
  • elektronického zaťaženia
  • podobných zariadení.

Samotný merací kábel musí byť čo najflexibilnejší, a zároveň musí poskytovať možnosť merania prúdu prístrojom (veľký prierez) a účinnú izoláciu pred vysokým napätím.

Tieto protichodné kritéria výrobcovia riešia pomocou širokého príslušenstva, v ktorom sú namiesto jedného kábla „pre všetko“ verzie orientované na veľkú flexibilitu so silikónovou izoláciou, na merania veľkých prúdov (s prierezom až 2,5 mm2) alebo na meranie vysokých napätí.

Druhý koniec meracieho kábla je vybavený meracími koncovkami vo forme ihiel, krokosvoriek, banánikov alebo hrotov umožňujúcich namontovať koncovku v meracom mieste. Káble typu banánik-banánik umožňujú založiť na druhom konci štipec alebo meraciu svorku, čo zabezpečuje vysokú flexibilitu. Široká ponuka na trhu umožňuje vybrať tiež kábel z podľa farby a dĺžky, s priamymi alebo uhlovými koncovkami.

Kvalitatívne normy pre izoláciu a kategórie

Platná norma IEC/EN61010-1 definuje štyri bezpečnostné kategórie používania meracích prístrojov (I-IV).

Čím vyššia kategória, tým je lepšia účinnosť ochrany meračov pred prepätím a kvalita izolácie meracích káblov.

Číslo kategórie je uvedené v spojení s maximálnym pracovným napätím, ktoré môže byť medzi meracími svorkami prístroja alebo medzi nimi a uzemnením (tabuľka 1). Zároveň je definovaná odolnosť proti prepätiu.

Kategoria bezpieczeństwa Napięcie robocze [V] Przepięcie maks. [V] Impedancja źródła [Ω] Aplikacje
 I  600  2500  30  Elektronické prístroje
 1000  4000
 II    600  4000  12    Zariadenia v jednofázových sieťach budov
 1000  6000
 III    600  6000  2    Priemyselné zariadenia a osvetlenie v trojfázových sieťach
 1000  8000
 IV  600  8000  Energetické distribučné systémy v trojfázových sieťach
Tabela 1. Bezpečnostné kategórie podľa IEC/EN61010-1.

V prípade meracích káblov,

čím vyššia kategória kábla, tým vyššia záruka bezpečnosti pre obslužný personál,

čo je dôležité hlavne v neurčitom stave, v ktorom potenciály mnohonásobne prekračujú nominálne hodnoty.

Čím vyššia kategória, tým je ostrie testovacej ihly viac odkryté preto, aby sa zvýšila vzdialenosť medzi meracou koncovkou a prstom, ktorý drží sondu.

Pre káble kategórie III a IV odkrytá časť má len 4 mm, pre kategórie I a II už 19 mm (fot. 2).

Zaistenie účinnej ochrany v prípade meracích káblov pre vyššie kategórie si vyžaduje špeciálne postupy, také ako použitie káblov v dvojitej izolácii, kryty znemožňujúce prístup ku kovovým častiam banánikov a krokosvoriek.

Keďže k ohýbaniu meracích káblov dochádza často, a to vedie k prešúchaniu a mechanickému poškodeniu izolácie, renomované produkty majú káble pokryté dvomi izolačnými vrstvami s kontrastnými farbami. Poškodenie vonkajšej vrstvy zapríčiní to, že je viditeľná vnútorná vrstva (fot. 3).

Fot. 3. V súlade s najnovšími požiadavkami normy IEC/EN6101-031, musia mať meracie káble indikátor opotrebenia alebo musia byť vyrobené z kábla s dvojitou izoláciou.

Tento mechanizmus plní výstražnú úlohu pre užívateľa, pretože indikuje opotrebenie testovacieho kábla a jeho výmenu.

V rámci poslednej aktualizácie normy, v rámci vydania IEC/EN6101-031, sú výrobcovia povinní implementovať v meracích kábloch indikátor opotrebenia alebo, ak to nie je možné, použiť meracie káble s dvojitou izoláciou. Navyše, krokosvorky a konektory v uzavretom stave musia mať konštrukciu znemožňujúcu dotyk kovových častí – sú to tzv. bezpečné konektory(fot. 4).

Fot. 4. V zavretom stave musia mať svorky pre kategóriu II-IV kovové prvky zakryté tak, aby nebolo možné dotknúť sa ich.

Nezabudnite

kategória meracieho kábla a jeho parametre spojené s prúdovou zaťažiteľnosťou musia byť zhodné s funkcionalitami daného prístroja,

keďže v prípade nesúladu rozhoduje o meracích možnostiach a bezpečnosti práve najslabší článok.

Koaxiálne káble
Fot. 5. Koaxiálny kábel so svorkami určený na spoluprácu s osciloskopom alebo generátorom

Koaxiálne meracie káble

Druhú skupinu meracích káblov predstavujú verzie vychádzajúce z koaxiálneho kábla a BNC konektoroch na jednej strane, ktoré sa montujú do osciloskopov, generátorov, kmitočtometrov a meracích zariadení, ktoré pracujú s vysokými frekvenciami (ako spektrálne analyzátory (fot. 5).

Druhý koniec takého kábla je zvyčajne ukončený miniatúrnymi svorkami alebo párok krokosvoriek – testovacou ihlou, ktorá umožňuje trvalé pripojenie k zariadeniu a následne meranie jednou rukou dotykom testovacích bodov.

Medzi káblami tohto typu sú aj verzie s BNC konektormi na oboch stranách, ktoré sa používajú na prepájanie laboratórnej aparatúry, káble BNC-banánik umožňujúce montáž špeciálnych koncoviek a tiež BNC-krokosvorky (v krytých aj nekrytých verziách) využívané najčastejšie v generátoroch na podávanie testovacích signálov.

Keďže časť osciloskopov plní aj funkciu logických analyzátorov, na trhu sú dostupné aj špecializované riešenia s BNC konektorom a na druhej strane s koncovkami pre ihlové konektory typu goldpin. Také použitie majú aj káble BNC-dvojitý banánik využívané pri elektrických meraniach, napríklad v analyzátoroch kvality energie.
Na meracie a prepájacie aplikácie v mikrovlnných systémoch sa používajú káble s konektormi pre vysoké frekvencie ako SMA, MMCX. Podobne ako v prípade vodičov pre merače majú koaxiálne káble kategórie definujúce maximálne pracovné napätie. Meranie prúdu priamo sa pomocou týchto káblov nerobí, na to sa používajú nepriame metódy prostredníctvom kliešťových sond alebo transformátorov. Všetky spomínané káble sa líšia tiež dĺžkou od niekoľko desiatok centimetrov po približne 1,5 -2 metra a spravidla káble pre vysoké frekvencie sú krátke.

Koaxiálny kábel
Fot. 6. Meracia pinzeta umožňuje pohodlne merať parametre súčiastok SMD

Meracie pinzety

Meranie parametrov súčiastok v škatuľkách pre povrchovú montáž pomocou typických ihlových koncoviek meracích káblov nie je jednoduché. Sú také malé, že priloženie koncoviek si vyžaduje istú dávku zručnosti a obe ruky, pričom príliš silným pritlačením môže dôjsť k poškodeniu týchto súčiastok. Bohužiaľ kondenzátory, tlmivky a rezistory v menších škatuľkách nemajú označenie a preto sú merania čoraz potrebnejšie, najmä v podmienkach projektových kancelárií a servisných oddelení.

V takom prípade sa ako veľmi nápomocná môže ukázať plastová meracia pinzeta s malými kovovými koncovkami spojenými so samostatnými káblami a ukončenými krytými banánikmi (fot. 6).

Umožňuje pevný a pritom jemný kontakt meracích hrotov s koncovkami SMD súčiastok pomocou jednej ruky a zabezpečuje potrebnú izoláciu. Druhou rukou možno obsluhovať merač.