NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Krajina: Slovenská Republika

Akcie

AX-TLP-003

Merací kábel; PVC; 1,2m; 10A; čierna a červená; 2x merací kábel

AX-TLS-003A

Merací kábel; silikón; 1m; 10A; čierna a červená

AX-155

Číslicový multimeter; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-CP-03-B

Merací hrot s háčikom; prepichovací; 10A; čierna; 4mm; Ø: 4mm

AX-TL-4B1-R

Merací kábel; 1m; červený; 19A; Prier.vod: 1mm2

AX-TLP-TW-01

Merací pinzeta; 0,4m; čierna; Verzia: s krytom

AX-CP-03-R

Merací hrot s háčikom; prepichovací; 10A; červený; 4mm; Ø: 4mm

AX-588B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; -40÷1000°C; 3V

AX-18B

Číslicový multimeter; LCD (6000) 14mm, podsvietený; 3x/s

AX-CR-4PM-BL

Krokosvorka; 15A; modrý; Kapacita rukoväte: max.12mm

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Monitorovanie kvality ovzdušia v interiéri

Monitorovanie kvality vzduchu v miestnostiach je v súčasnosti jedným z dôležitých smerov vo výskume, ktorý má vplyv na rozvoj stavebníctva, predovšetkým pri výstavbe „pasívnych a zdravých domov“. Monitorovanie a kontrola teploty, vlhkosti a koncentrácie oxidu uhličitého v miestnostiach rozhoduje komfort ich používania a má pozitívny vplyv na naše zdravie.

Najdôležitejšie parametre kvality

Náš tepelný komfort v rozhodujúcej miere závisí od:

  • *teploty vzduchu. Dokonca aj malé zmeny teploty môžeme pociťovať veľmi intenzívne. Kontrola a udržiavanie teploty na optimálnej úrovni (18 – 22°C) je veľmi nákladná a determinovaná energetickou náročnosťou objektu (stavby).

  • relatívnej vlhkosti popisujúcej množstvo vodnej pary v ovzduší, ktorá by sa mala pohybovať v rozpätí 40 až 60 %. Nejde o kritický ani o prísne kontrolovaný parameter, akým je teplota. Avšak hodnoty prekračujúce optimálne rozpätie spôsobujú výrazné nepohodlie. Kontrolovanie vlhkosti prebieha najčastejšie cirkulačným sušením v klimatizáciách.

  • zloženia vzduchu, ktoré ovplyvňujú zmesi atmosférických plynov. Najväčší biofyzický význam má percentuálny *podiel kyslíka a oxidu uhličitého**. Koncentrácia týchto dvoch plynov sa môže v miestnostiach meniť veľmi rýchlo vzhľadom na ich podiel v metabolických, chemických a biochemických procesoch. Zmeny koncentrácie CO2 vo vdychovanom vzduchu majú väčší dopad na organizmus človeka ako porovnateľné zmeny obsahu kyslíka. Preto patrí kontrola koncentrácie oxidu uhličitého k základným elementom monitorovania ovzdušia.

Nevyhnutnosť monitorovať CO2 v ovzduší

Monitorovanie kvality ovzdušia a predovšetkým analýza obsahu oxidu uhličitého v interiéri má mimoriadny význam v kontexte nasledujúcich faktorov:

  • fyzikálnych,
  • ekonomických,
  • zdravotných.

Udržiavanie optimálnej kvality ovzdušia a zníženie koncentrácie CO2 si vyžaduje nepretržitú ventiláciu objektu. Intenzívna ventilácia vedie k zvýšenej emisii tepla mimo budovu, pričom fyzikálne podmienky súvisia s obmedzovaním energetickej náročnosti budov znižovaním emisií tepla mimo budovu.

Ekonomické aspekty priamo súvisia s nákladmi na ventiláciu pri udržiavaní koncentrácie CO2 na prípustnej úrovni.

Zdravotné aspekty sa týkajú najmä nepriaznivej reakcie ľudského organizmu na zvýšený obsah oxidu uhličitého v vdychovanom vzduchu.

Zvýšená koncentrácia CO2 spôsobuje zníženú schopnosť koncentrácie a ospalosť. Ak je koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší porovnateľná s obsahom kyslíka (približne 20 %), môže dôjsť k ohrozeniu života. Udržanie optimálnych hodnôt oxidu uhličitého nepriamo prispieva k zvyšovaniu efektivity našej práce a znižuje riziko výskytu zdravotných ťažkostí spôsobených vystavením veľkej koncentrácii CO2 .

Právne predpisy týkajúce sa koncentrácie CO2 v obytných miestnostiach

Vo vyspelých krajinách Severnej Ameriky a v Európe sa kladie dôraz na všetky tri kategórie uvedených faktorov. V týchto svetových regiónoch boli zavedené normy na regulovanie kvality ovzdušia a odporúčania týkajúce sa koncentrácie CO2 v miestnostiach.

Platné normy týkajúce sa ventilácie:

  • ASHRAE 62.1-2013 v Spojených štátoch amerických
  • EN-15251:2012, EN-15241:2011, EN-15242:2009 a EN-13779:2008 v Európe.

Ich cieľom je dosiahnuť akceptovateľnú kvalitu ovzdušia v interiéri.

Do roku 2015 platili v Poľsku tieto normy: PN-83/B-03430 a PN-83/B-03430/Az3:2000, a ktoré boli nahradené vyššie uvedenými európskymi reguláciami.

Všetky spomenuté normy podobným spôsobom poukazujú na dôležitosť dostatočného vetrania v závislosti od počtu osôb, typu a objemu miestnosti. V súčasnosti odporúčaná intenzita ventilácie pre výmenu vzduchu je v súčasnosti od 15 do takmer 40 m3/h na osobu. Právne regulácie upravujú aj limity koncentrácie CO2, ktoré sú nepriaznivé pre zdravie alebo ho ohrozujú.

Vplyv obsahu CO2 na naše zdravie

Zapamätajte si, že vysoká koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší s hodnotou nad 20 % môže v hraničných prípadoch spôsobiť smrť. Pri priemernej koncentrácii sa najčastejšie objavuje ospalosť a zníženie koncentrácie. Zvýšenie koncentrácie CO2 nad 1000 ppm vo vdychovanom vzduchu spôsobuje nielen stratu koncentrácie a ospalosť, ale aj zvýšenú frekvenciu nádychov, dýchavičnosť a zvýšený tlkot srdca.

V tabuľke sú zhrnuté hodnoty koncentrácie oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu a ich dopad na ľudský organizmus.

Charakteristické úrovne koncentrácie CO2 a ich dopad na ľudský organizmus

Koncentrácia oxidu uhličitého vo vzduchu Podmienky
350-450 ppm typická koncentrácia CO2 v atmosférickom vzduchu s rastúcou tendenciou vyvolanou pôsobením človeka
600-800 ppm prípustná dlhotrvajúca úroveň koncentrácie bez vedľajších účinkov
1000 ppm hraničná úroveň dlhodobej koncentrácie v miestnostiach
5000 ppm* prípustná úroveň pri 8-hodinovej expozícii
6000-30000 ppm prípustná úroveň koncentrácie pri krátkodobej expozícii
3-8% rozsah koncentrácií CO2 spôsobujúcich zmeny biofyzických parametrov
>10% úroveň CO2, pri ktorom sa prejavujú príznaky otravy
>20% úroveň koncentrácie CO2, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života

*typická hodnota koncentrácie CO2 vo vdychovanom vzduchu

Rýchlosť zmien koncentrácie CO2

Zvýšená koncentrácia CO2 sa veľmi rýchlo prejaví vo verejných objektoch, v ktorých sa naraz nachádza väčšie množstvo ľudí. Je to dôsledkom toho, že pri malej fyzickej námahe dosahuje obsah oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu 5000 ppm.

Teoreticky v uzavretej miestnosti bez ventilácie s plochou 20 m3 môže jeden človek počas 8-hodinového spánku zmeniť koncentráciu oxidu uhličitého z 350 ppm na približne 6000 ppm.

Preto sa koncentrácia oxidu uhličitého môže veľmi rýchlo meniť a preto je dôležitý pomer parametrov ovzdušia s mimoriadnym dôrazom na koncentráciu CO2.

Zlepšenie kvality vzduchu zvyčajným vetraním je v protiklade s rovnako dôležitými parametrami kladenými na zvyšovanie tepelnej izolácie stavieb a znižovanie energetickej náročnosti. V súvislosti s tým je monitorovanie úrovne CO2, vlhkosti a teploty ovzdušia v súčasnosti základom pri optimalizovaní vykurovacích a ventilačno-klimatizačných systémov v objektoch.

Prepojenie ovládania ventilácie s monitorovaním ovzdušia

Merač CO2Upriamením pozornosti na úroveň CO2 je možné efektívnejšie korigovať tepelnú rovnováhu miestností a budov a súčasne udržať správny užívateľský komfort. Na pomoc prichádza riešenie určené monitorovaniu kvality ovzdušia a ovládaniu ventilácie, konkrétne AXIOMET AX-CO2-1. Ide o digitálny monitorovaco-záznamový systém s funkciou merania teploty, relatívnej vlhkosti a koncentrácie CO2.

Prístroj je vybavený dvojstavovým výstupom, spúšťa sa užívateľsky nastavenými úrovňami alarmu. Tým umožňuje použiť jednoduchý regulačný systém typu zapni/vypni v systému nútenej ventilácie.


Zhrnutie

Monitorovanie a kontrolovanie mikroklímy v uzavretých miestnostiach musí byť sledované v úzkom spojení so zlepšením funkčnosti stavieb a znížením ich energetickej náročnosti. Na jednej strane vstupujú do hry ekonomické ukazovatele prevádzky objektov, na druhej zas zdravotné aspekty.